Pravidla soutěže

I. PREAMBULE

 • Soutěž Chlap roku (dále jen „Soutěž“) je soutěží krásy těla i ducha, pořádaná na území České republiky 
 • Soutěž vyhlašuje společnost MISS EVENTS a.s., se sídlem Bubenská 576/21 – Holešovice, 170 00, Praha 7, IČ: 24222992, DIČ: CZ24222992 (dále jen „Vyhlašovatel“ nebo „MISS EVENTS“).
 • Tato obecně závazná pravidla soutěže Chlap roku pro ročník 2020 (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.
 • Muž, jež splňuje podmínky uvedeny v čl.III těchto pravidel a zašle vyplněnou přihlášku, se automaticky stává účastníkem soutěže (dále jen „Účastník“)

II. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

 • Soutěž je oficiálně vyhlášena v listopadu 2019. Přihlašování do Soutěže probíhá od ledna 2020 na internetových stránkách Soutěže www.ceskychlap.cz
 • Podmínkou přijetí do Soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III. odst. 4 těchto Pravidel, vyplnění přihlášky a účast v základním kole Soutěže, které se koná formou castingu (dále jen „Casting“). Přesný čas a místa konání Castingů jsou zveřejněna způsobem uvedeným v čl. IV. těchto Pravidel.
 • Soutěž probíhá v několika vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných:
  • Online přihlášení
  • Casting
  • Semifinále s výběrem finalistů
  • Finále 

III. PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY, SEMIFINALISTY A FINALISTY

 • Účastníkem Soutěže je osoba mužského pohlaví, která vyplní přihlašovací formulář a jeho odesláním souhlasí s podmínkami Soutěže.
 • Účastníkem Soutěže je osoba mužského pohlaví, která soutěží v základním kole Soutěže.
 • Semifinalistou Soutěže je osoba mužského pohlaví, která postoupí ze základního kola, Castingu, do semifinále soutěže (dále jen „Semifinalista“).
 • Finalistou Soutěže je osoba mužského pohlaví, která postoupí ze Semifinále dále a zúčastní se soustředění Soutěže a Finálového galavečera (dále jen „Finalista“).
 • Účastníkem, Semifinalistou a Finalistou soutěže se může stát pouze osoba mužského pohlaví splňující níže uvedené podmínky (dále také jen „Soutěžící“):
  • Mužná vyšší postava,
  • Česká národnost,
  • Zájem o zdravý životní styl,
  • bez exkluzivní smlouvy s modelingovou agenturou či s písemným potvrzením, že v případě postupu do Semifinále má dotyčný s agenturou dohodnuto ukončení takové exkluzivní smlouvy ke dni Semifinále.
  • podpis prohlášení o souhlasu s těmito Pravidly,
  • Bezúhonný (nemající záznam ve výpise z rejstříku trestů), a absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti.
  • Souhlasem s těmito pravidly potvrzuje, že se nezúčastnil obdobné soutěže na území České republiky v minulých deseti letech.
 • Pokud Vyhlašovatel kdykoliv v průběhu Soutěže zjistí, že Účastník, Semifinalista a Finalista nesplňuje, popřípadě porušuje podmínky Soutěže, je oprávněn ho z dalšího průběhu Soutěže vyřadit. O tom, zda Účastník, Semifinalista, Finalista nebo Top finalista splňuje či porušuje podmínky Soutěže, rozhoduje výlučně vyhlašovatel, a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.
 • Účastník, Semifinalista a Finalistka jsou povinni používat svůj Instagramový profil pro účely soutěže dle zadání Vyhlašovatele. V případě že Účastník, Semifinalista a Finalista Instagramový profil nemá, je povinen si účet založit.

IV. ZÁKLADNÍ KOLA – CASTINGY

 • Základní kola Soutěže proběhnou formou Castingů. Přesné termíny a místa konání jsou zveřejněny v listopadu 2019 na internetových stránkách Soutěže www.ceskychlap.cz a jsou oficiálně komunikovány formou tiskové zprávy na média i na sociálních sítích Soutěže.
 • Muž se může zúčastnit libovolného počtu castingů.
 • Muž se může rovněž přihlásit písemnou přihláškou vyplněnou na místě, a to v den a na místě konání castingu.
 • Na Casting si účastník s sebou povinně přinese:
  • Doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz nebo cestovní pas).
  • Další náležitosti uvedené v emailu obdrženém po registraci Účastníka.
  • Účastník je oprávněn přinést další fotografie.
  • Postupující Účastník do semifinále obdrží dva stejnopisy Smlouvy o účasti v soutěži Český chlap 2020 a následné spolupráci. Všechny dokumenty si musí postupující Účastník důkladně přečíst, prostudovat, seznámit se s nimi a skutečnost, že jim rozumí a souhlasí s nimi stvrdit svým ověřeným podpisem. Všechny takto podepsané dokumenty je Účastník postupující do Semifinále povinen přinést osobně na Semifinále.
  • Doručení podepsaných dokumentů dle odst. 5 tohoto článku vyhlašovateli je podmínkou účasti v Semifinále. Pokud Účastník postupující do Semifinále nepředá Vyhlašovateli nejpozději před začátkem Semifinále podepsanou Smlouvu o účasti v soutěži CHlap roku 2020 a následné spolupráci, opatřené ověřeným podpisem (jak je uvedeno v odst. 5 tohoto článku), je Vyhlašovatel oprávněn ho z dalšího průběhu Soutěže vyřadit. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele není přípustné odvolání.
  • Muže může na Casting přihlásit třetí fyzická nebo právnická osoba (dále jen Přihlašovatel), který za muže vyplní příslušnou část přihlášky (viz internetové stránky Soutěže www.ceskychlap.cz). V případě, že takto přihlášený muž postoupí do Finále Soutěže, přihlašovatel získá 5 vstupenek na Finále Soutěže.
  • Z každého Castingu postupuje libovolný počet Účastníků (Semifinalistů) do Semifinále. Hodnocení mužů a výběr provádí odborná porota (dále jen „Porota“), o složení Poroty rozhodne Vyhlašovatel. Proti rozhodnutí Poroty není přípustné odvolání.
 • Je předpoklad, že semifinále proběhne v březnu 2020. O termínu a lokaci budou Semifinalisti vyrozuměni písemně, a to e-mailem. Dále bude uveřejněn na webových stránkách www.ceskychlap.cz.
 • Pokud se Semifinalista z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo Semifinále včas, bude ze Soutěže Vyhlašovatelem vyřazen. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele o vyřazení Semifinalisty není přípustné odvolání.
 • Semifinalista je povinen stvrdit svým ověřeným podpisem Čestné prohlášení o tom, že splňuje podmínky Soutěže. Pokud tuto povinnost nesplní, je vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže vyřadit. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Semifinalisty není přípustné odvolání.
 • Semifinalista je povinen doložit vyhlašovateli výpis z rejstříku trestů. Pokud tuto povinnost nesplní, je vyhlašovatel oprávněn ho ze Soutěže vyřadit. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Semifinalisty není přípustné odvolání.
 • Na Semifinále si Semifinalista s sebou přinese:
  • Doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz nebo cestovní pas).
  • Další náležitosti uvedené v e-mailu.
  • Ze Semifinále postupuje do finálového výběru celkem dvanáct mužů, Finalistů. Výběr Finalistů provádí Porota Vyhlašovatel si vyhrazuje právo počet Finalistů zvýšit či snížit.

VI. SOUSTŘEDĚNÍ

 • Je předpoklad, že první soustředění proběhne v průběhu dubna 2020. O přesném termínu a lokaci Soustředění budou Finalisti vyrozuměni písemně, a to e-mailem či Whastapp komunikací. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit formu i termín konání Soustředění. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele není odvolání přípustné.
 • Pokud se Finalista z jakýchkoliv důvodů nedostaví na Soustředění, je Vyhlašovatel oprávněn ho ze Soutěže s okamžitou platností a účinností vyřadit. Na jeho místo může dle rozhodnutí vyhlašovatele nastoupit náhradník. Náhradníka určí Odborná Porota. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele o vyřazení Finalisty není přípustné odvolání. Proti rozhodnutí Poroty o určení náhradníka není odvolání přípustné.
 • Finalisti Soutěže jsou v rámci soustředění Soutěže hodnoceni a na základě hodnocení jednotlivých profesionálů, odborných porotců, a to i podle aktivity Finalistů na sociálních sítích a podpory fanoušků na sociálních sítích.

VII. FINÁLE

 • Je předpoklad, že Finále bude probíhat v průběhu září 2020. O přesném termínu a lokaci finále budou finalisté vyrozuměni písemně, a to e-mailem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit formu i termín konání finále. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele není odvolání přípustné.
 • Pokud se finalista z jakýchkoliv důvodů nedostaví na aktivity finalistů v období duben – září 2020 či na finálové přípravy bez předchozí omluvy a písemného souhlasu Vyhlašovatele, je Vyhlašovatel oprávněn ho ze Soutěže s okamžitou platností a účinností vyřadit. Na jeho místo může dle rozhodnutí Vyhlašovatele nastoupit náhradník. Náhradníka určí Porota. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Top finalisty není přípustné odvolání. Proti rozhodnutí Poroty o určení náhradníka není odvolání přípustné.
 • Ve finále jsou zvoleni:
  • 1 – místo, Český chlap 2020,
  • 2 – místo, Český chlap 2020,
  • 3 – místo, Český chlap 2020,
  • Další vedlejší tituly dle rozhodnutí Vyhlašovatele
 • Je předpoklad, že volba proběhne kombinací volby Poroty a prostřednictvím online hlasování.
 • Vítěze soutěže Chlap roku 2020 volí Porota a online hlasující diváci na základě algoritmu. Každý Porotce vybere bude finalistu hodnotit body od 1-5. Hlasovací listiny odpovědné osobě z Miss Events a.s. Ta sečte výsledky a předá za účasti notáře.
 • Vyhlašovatel si rovněž vyhrazuje právo změny podmínek volby uvedených v tomto bodě 4. a to nejpozději do 10-ti dní před konáním finále. Změna podmínek bude uveřejněna na www.ceskychlap.cz.
 • Výsledek finálové volby bude stvrzen notářským zápisem.

VIII. CENY A DARY

 • Ceny a dary budou zajištěny pro Soutěžící v závislosti na jejich celkovém umístění.
 • Soutěžící svou účastí v Soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u dodavatele této ceny či daru.
 • Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné a na jejich poskytnutí není právní nárok.
 • Z cen a darů, které Soutěžící získají ze Soutěže, zaplatí Soutěžící daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytovaní, jízdenky a/nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou ze Soutěžících bude znamenat propadnutí dané ceny.
 • Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny tuto cenu dodat. MISS EVENTS nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.
 • Nedodržení pravidel Soutěže může vést k diskvalifikaci Soutěžících a propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen/darů.

IX. OBECNÁ USTANOVENÍ

 • Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce.
 • Soutěžící se zavazuje zachovávat mlčenlivost o obsahu jí předložených smluv a dokumentů souvisejících s účastí v Soutěži a tyto nepředávat třetím osobám. Soutěží se dále zavazuje, že nebude nepravdivě a zkresleně informovat média o průběhu soutěže. V případě porušení těchto závazků odpovídá Soutěžící za způsobenou škodu.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž či její pořádání převést na třetí osobu.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.

V Praze, dne 30. 11. 2019.